Hierarchia efektów działania reklamy

podrozdział pracy dyplomowej Kiedy podejmowano próby wytłumaczenia, jak działa reklama, od samego początku zakładano, że jej działanie ma charakter etapowy. Modele tzw. hierarchii efektów bazują na teorii świadomego uczenia się, w której konsument jest przedstawiany jako jednostka aktywnie zaangażowana w proces zdobywania informacji o produkcie, pragnąca zaspokoić swoje potrzeby poprzez zakup najlepszej z dostępnych ofert. … Czytaj dalej

Główne koncepcje (teorie) marketingu i ich charakterystyka

Tabela 1. Główne koncepcje (teorie) marketingu i ich charakterystyka Wyróżniki Marketing transakcyjny Marketing strategiczny (konkurencyjny) Marketing partnerski (relacyjny, sieciowy) I II III IV 1. Podmiot(y) marketingu, sposób zdefiniowania podmiotu i przedmiotu marketingu Przedsiębiorstwo zdefiniowane poprzez branżę i produkt – funkcje podstawowe i komplementarne dla rynku docelowego Przedsiębiorstwo zdefiniowane poprzez misję rynkową – wartości specyficzne/ konkurencyjne … Czytaj dalej

Funkcje reklamy

podrozdział pracy dyplomowej Reklama pełni następujące funkcje: informacyjna, tj. powinna informować o cechach i korzyściach oraz przeznaczeniu produktu; perswazyjna, przekonuje konsumenta, że produkt danej firmy najlepiej zaspokaja jego potrzeby; utrwalająca, utrwala w konsumentach przekonanie o wyższości danego produktu. wyróżniająca produkt spośród konkurencyjnych i identyfikującą go z producentem. Funkcja informacyjna Funkcja informacyjna jest niezbędna przy podejmowaniu … Czytaj dalej

Wstęp pracy dyplomowej

Każda istniejąca firma, chcąca zaistnieć na rynku, bądź zwiększyć swoją sprzedaż, zna i docenia wartość reklamy. W tym celu wykorzystuje telewizję, prasę, internet i inne media w celu zaprezentowania swojego produkty i swojej marki. Agencje reklamowe znają metody wpływania na konsumentów. Za pomocą muzyki, obrazów, haseł reklamowych nakłaniają ludzi do zakupu danego produktu lub starają … Czytaj dalej

Cele reklamy

Celem głównym każdej reklamy komercyjnej jest wpływanie na poziom sprzedaży. Osiąganie tego celu następuje poprzez różnokierunkowy wpływ na zachowanie adresatów reklamy. Zachowanie adresatów reklamy zależy od związku adresatów z reklamowaną marką (lojalni – zmieniający marki – nie kupujący). Te cele behawioralne są zaś często operacjonalizowane w postaci miar pośrednich skuteczności reklamy (świadomość istnienia marki – … Czytaj dalej

Formy i środki promocji

Przedsiębiorstwa działające na rynku mają wiele możliwości komunikowania się z docelowymi odbiorcami. Wyczerpujące informowanie konsumentów o produkcie istniejącym na rynku, miejscu i formach jego sprzedaży pomoże wyeliminować dystans istniejący między produktem a nimi, a także zwiększy skłonność konsumentów do zakupu. Przedsiębiorstwa w celu komunikowania się z docelowym rynkiem mogą wykorzystywać różne formy promocji. Cały zespół … Czytaj dalej

Czcionka w przekazie reklamowym – kampanie społeczne

Kwestia dotycząca użytej czcionki została przedstawiona na wykresie. Wykres 15. Rodzaj czcionki, N=57 Źródło: Badania własne (luty 2012) Z powyższego wykresu wynika, iż najczęściej użyta czcionka była pogrubiona (23). Jednak 23 reklam nie dotyczyła ta kwestia, ponieważ nie pojawiło się hasło reklamowe w postaci graficznej. Następnie w 9 przypadkach czcionka była drukowana, w 1 kursywa … Czytaj dalej

Emocje w reklamie – kampanie społeczne

kontynuacja pracy magisterskiej sprzed dwóch miesięcy Kolejną techniką było oddziaływanie na emocje. W reklamie społecznej rozróżniamy dwa sposoby przekazu – pozytywny i negatywny. Emocje w reklamie odgrywają podstawową rolę, uzależnia się od nich zapamiętywanie, spostrzeganie, przypominanie komunikatów reklamowych. W poniższych wykresie zostały zestawione oba przypadki. Wykres 20. Oddziaływanie na emocje, N=57 Źródło: Badania własne (luty … Czytaj dalej

Komunikacja masowa a komunikacja interpersonalna

fragment pracy magisterskiej Komunikacja masowa występuje wówczas, gdy w pokonywaniu różnic przestrzennych i czasowych, w celu dotarcia do szerokiego kręgu zróżnicowanych odbiorców, wykorzystuje się środki masowego przekazu (prasę, radio, telewizję). Istotę komunikacji masowej ilustruje relacja określana mianem jeden do wielu. W modelu komunikacji masowej zakłada się kierowanie przekazu do szerokiej publiczności. Jest to komunikacja jednostronna, … Czytaj dalej

Sugestia w reklamie – kampanie społeczne

kontynuacja pracy magisterskiej sprzed dwóch miesięcy Kolejnym badanym aspektem była zastosowana sugestia w reklamie społecznej. Reklamy zostały podzielone na sugestię miękką, sugestię nakazową, sugestię autorytetu i irradiację. Najczęściej sugeruje się za pomocą słów (werbalnie). Może być także przekazywana niewerbalnie gestami, mimiką, intonacją głosu lub też w formie symbolicznej, niewerbalnej (np. znaki drogowe). Wyniki analizy przedstawia … Czytaj dalej

Kompozycja dominująca w przekazie reklamowym – kampanie społeczne

Dominująca kompozycja jest kolejnym omawianym zagadnieniem. Wywołać zainteresowanie, zatrzymać przed telewizorem, wzbudzić ciekawość, a może szokować powinna reklama społeczna? Co wpływa na zmianę postaw? Pragnąc odpowiedzieć na pytania zostanie przeanalizowany wykres. Wykres 18. Kompozycja dominująca, N=57Z wyżej przedstawionego wykresu wynika, że nie wszystkie reklamy tworzone są by szokować, czy rzucać się w oczy, w 22 … Czytaj dalej