Bibliografia

1. Aronson Eliot, „Człowiek – istota społeczna”, PWN, Warszawa 1995.

2. Bajka Z., „Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce (I)”, AIDA1994.

3. Barrow Colin i Paul, „Business plan czyli jak zrobić dobry interes”, Up International, 1988.

4. Boguszewicz-Kreft H., „Reklama a prawo”, Businessman 12/1992.

5. Cialdini Robert, „Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka”, GWP, Gdańsk 1994.

6. Domański Tomasz, „Skuteczna reklama i promocja”, Poltext, W-wa 1993.

7. Freud Zygmunt, „Wstęp do psychoanalizy”, PWN, Warszawa 1992.

8. Fromm Erich, „Zapomniany język”, PIW, Warszawa 1994.

9. Garbarski L., „Zrozumieć nabywcę”, PWE Warszawa 1994.

8. Golka M. „Świat reklamy” Agencja Badań Promocyjnych ARTIA, 1994.

9. Gościński Jan, „Sztuka reklamy – szkoła sukcesu”, Kraków 1994.

10. Hingston Peter, „Wielka księga marketingu”, Signum, Kraków 1992.

11. Huber Kurt, „Image czyli jak być gwiazdą na rynku”, Business Press, W-wa.

12. Kall Jacek, „Jak przekonać do zakupu”, Businessman 12/1993.

13. Kall Jacek, „Obrazy, słowa, dźwięk”, Businessman 5/1992

14. Kall Jacek, „Wypróbuję go na pewno”. Businessman 6/1992.

15. Kotler Ph., „Marketing Management Analysis Planning and Control Prentice”, Kall New York 1989.

16. Kotler Ph., „Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, Gebethner i S-ka. Warszawa 1994.

17. Kwarciak B., „Kłamstwo w reklamie”, Businessman 5/1991.

18. Kwarciak B., „Perswazje z ukrycia”, Businessman 4/1993.

19. Lossy M. „Lew, orzeł czy kot”, Businessman 2/1993.

20. Meffert H., „Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik”, Gabler Wiesbadon 1986.

21. Prus B., Brzostowski M., „Język reklamy”, Warszawa 1989.

22. Reutt J., Reuttowa N., „Badania osobowości metodą T.A.T. Murray’a”, PWN, Warszawa      1960.

23. O’Shaughnessy J., „Dlaczego ludzie kupują”, PWE Warszawa 1994.

24. Sznajder Andrzej, „Sztuka promocji”, Business Press Ltd., Warszawa1993.

25. Ulrich Werner, „Reklama. Podstawowa wiedza o reklamie „, THAURUS, W-wa 1992.

26. Zimbardo G. Philip, Ruch L. Floyd, „Psychologia i życie”, PWN, W-wa 1994.

27. Wojnach Andrzej, „Techniki budowania przekazu”, Businessman 5/1994.

28. Dyskusje panelowe, „Sztuka reklamy”, Biuro reklamy TVP, Warszawa, luty 1994.

29. „Podstawy marketingu”. Praca zbiorowa pod redakcją J.Altkorna. Kraków 1993.

inne

Poznaj Świat, nr 3(566) z dnia 2004.03.01.

Zielone Brygady, nr 7 z dnia 2003.09.09.

Gazeta Wyborcza, nr 321 z dnia 2003.10.14.

Magazyn Expres Reporterów ” Maltretowane dzieci”, felieton z dnia  2002.04.04.

Łukasz Orzeł  opracowanie AEW.EXPO 2010 jako przykład wspierania lokalnej przedsiębiorczości na tle strategii rozwoju Dolnego Śląska. z dnia 2003.10.03.

Biznes plan EXPO 2010, s.6-7, materiały Komitetu Organizacyjnego.

Sondaż zrealizowano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia w dniach 09.01-14.01.2002 na reprezentacyjnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski (N=973).

Tygodnik Wprost, nr 32 z dnia 21.08.2003 r., s.45.


 • Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków 1998.
 • Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna, Poznań 1997.
 • Bluszcz M., Symbolika stosowana w reklamach, Warszawa 2008.
 • Bogunia-Borowska M., Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Kraków 2004.
 • Bralczyk J., Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie, Gdańsk 2004.
 • Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2004.
 • Chudziński E., (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa, Bielsko-Biała 2007.
 • Daszkiewicz M., (red.), Zarządzanie produktem. Kreowanie produktu, Poznań 2010.
 • Dejnaka A., Strategia reklamy marki, produktów i usług, Gliwice 2006.
 • Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007.
 • Doliński D., Psychologia reklamy, Wrocław 1999.
 • Doliński D., Psychologia wpływu społecznego, Wrocław 2000.
 • Dutkiewicz W., Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Kielce 2001.
 • Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk 2006.
 • Fischer B., Prawo i etyka mediów, [w:] Chudziński E. (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa, Bielsko-Biała 2007.
 • Florek-Paszkowska Z., Ukryta perswazja w reklamie.
 • Golka M., Świat reklamy, Warszawa 1994.
 • Grzegorczyk A., Reklama, Warszawa 2010.
 • Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, przekład Dymczyk S. [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B.(red.), Pedagogika, Warszawa 2003.
 • Jachnis A., Terelak J. F., Psychologia konsumenta reklamy, Bydgoszcz 1998.
 • Kall J., Reklama, Warszawa 1998.
 • Kamiński A. [w:] Pilch T., Bauman T. (red.), Zasady badań pedagogicznych – strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.
 • Karpowicz A., Jak reklamować się zgodnie z prawem, Warszawa 1997.
 • Karwacka M., Marketing społeczny w służbie biznesu i społeczeństwa, „Kultura i Edukacja” nr 2/2007.
 • Karwowski J. Podstawy marketingu, Szczecin 1998.
 • Kmita J. [w:] Brzeziński J. (red.), Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2004.
 • Kosowski P., Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999.
 • Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Podręcznik europejski, Warszawa 2002.
 • Kozielecki J., Człowiek wielowymiarowy, Warszawa 1996.
 • Kozłowska A., Socjotechnika oddziaływania, Warszawa 2001.
 • Kuśmierski S., Reklama jest sztuką, Warszawa 2000.
 • Kwieciński Z., Śliwerski B., (red.), Pedagogika, Warszawa 2003.
 • Laszczak M., Psychologia przekazu reklamowego, Kraków 1998.
 • Lewiński P., Retoryka reklamy, Wrocław 1999.
 • Leśniewska A., Reklama internetowa, Gliwice 2006.
 • Łobocki M. (red.), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2008.
 • Łobocki M. (red.), Wprowadzenie do metod badań pedagogicznych, Kraków 2001.
 • Maison D., Wasilewski P. (red.), Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Kraków 2002.
 • Maliszewski N., Koń trojański w reklamie społecznej, Warszawa 2007.
 • Maslow A. H., Motywacja i osobowość, tłum. J. Radzicki, Warszawa 2010.
 • Maszke A. W., Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008.
 • Michalski E., Koncepcje. Strategie. Decyzje, Koszalin 2000.
 • Nowacki R., Reklama, Warszawa 2005.
 • Pabian A., Nowoczesne środki i formy, Warszawa 2008.
 • Palka S., Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2009.
 • Pawlica B., Widawska E., Wpływ reklamy na kształtowanie stereotypów społecznych.
 • Pilch T. (red.), Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995.
 • Pilch T., Bauman T. (red.), Zasady badań pedagogicznych – strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.
 • Pogorzelski J., Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fałszywych założeń, Warszawa 2010.
 • Prochenko P., Stafiej L., Stankiewicz I., Izdebski M., Reklama społeczna kreacja a skuteczność.
 • Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.
 • Russell J. T., Lane W. R., Reklama według Ottona Kleppnera, Warszawa 2000.
 • Sajna R., Kolory, zwierzęta, tańce… Niesamowity świat niewerbalny w reklamach telewizyjnych, Bydgoszcz 2011.
 • Skoczek T., Ekonomika mediów, [w:] Chudziński E. (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa, Bielsko-Biała 2007.
 • Stafiej L., Reklama Społeczna – specyfika przekazu, korzyści dla firm komercyjnych.
 • Szczęsna E., Poetyka reklamy, Warszawa 2003.
 • Sztumski J., Wstęp do metod i technik społecznych, Katowice 1995.
 • White R., Reklama, czyli co to jest i jak się ją robi, Warszawa 1997.
 • Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2004.
 • Zimbardo P. G., Ruch F. L., Psychologia i życie, Warszawa 1998.

Dodaj komentarz